Iaito 2.60 shaku - IA 232

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 965 g

$549.00 *

Iaito 2.60 shaku - IA 233

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 990 g

$549.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-03

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 26 cm   Abbildung ähnlich!!!

$698.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-06

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 26.5 cm   Abbildung ähnlich!!!

$698.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-05

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 27 cm   Abbildung ähnlich!!!

$698.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 188

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Schwarz Same : Schwarz Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 900 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 189

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 190

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 880 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 192

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 865 g

$549.00 *

   
 
 

Recently viewed